DANH SÁCH TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT PHƯỜNG CÔ GIANG NĂM 2024
HOTLINE: (028)3837.4761
HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG CẬP NHẬT SỐ LIỆU THỐNG KÊ VÀO LÚC 17 GIỜ 30 PHÚT HẰNG NGÀY
TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2024
100% Đúng hạn

Đã Tiếp nhận

3157 hồ sơ.

Đã xử lý

3157 hồ sơ.

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

Tháng

3

Đã tiếp nhận 731 hồ sơ Đã xử lý 731 hồ sơ 100 % đúng hạn
100% Complete

Tháng

4

Đã tiếp nhận 673 hồ sơ Đã xử lý 673 hồ sơ 100 % đúng hạn
100% Complete

Tháng

5

Đã tiếp nhận 508 hồ sơ Đã xử lý 508 hồ sơ 100 % đúng hạn
100% Complete
TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 12 THÁNG GẦN ĐÂY
THỐNG KÊ HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
TÌNH HÌNH XỬ LÝ
Đơn vị Đã tiếp nhận Đã giải quyết Chưa giải quyết Hồ sơ trực tuyến
đúng hạn quá hạn trong hạn trễ hạn
Cô Giang 3157 3157 0 0 0 51