DANH SÁCH TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT PHƯỜNG CÔ GIANG NĂM 2024
HOTLINE: (028)3837.4761

ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
VỀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH.

Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác phục vụ tổ chức, cá nhân đến liên hệ về thủ tục hành chính tại cơ quan chúng tôi, kính mong nhận được sự hợp tác của Ông/bà thông qua việc trả lời đầy đủ, khách quan các câu hỏi sau đây. Xin trân trọng cảm ơn Ông/bà!

  • 1. Quý khách cho ý kiến về nội dung, hình thức công khai thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa

Được công khai kịp thời,  đầy đủ, chính xác bằng hình thức điện tử hoặc vừa điện tử vừa niêm yết giấy
Được công khai kịp thời, đầy đủ, chính xác bằng hình thức niêm yết giấy
Chưa được công khai kịp thời, đầy đủ, chính xác
  • 2. Quý khách cho ý kiến về nội dung, hình thức công khai thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa

Sớm
Đúng hạn
Trễ hạn
  • 3. Số lần Quý khách liên hệ với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để hoàn thiện hồ sơ? (không tính lần nộp hồ sơ đầu tiên và nguyên nhân bổ sung do lỗi của người nộp hồ sơ)

Không
Một lần
Hơn một lần
  • 4. Ngoài Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Quý khách có gặp cán bộ của cơ quan khác để hoàn thiện hồ sơ không?

Không
Một cơ quan
Hơn một cơ quan
  • 5. Quý khách có hài lòng về cơ sở vật chất, điều kiện phục vụ tại Bộ phận một cửa?

Hài lòng
Bình thường
Không hài lòng
- Mã xác nhận(*):