DANH SÁCH TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT PHƯỜNG CÔ GIANG NĂM 2024
HOTLINE: (028)3837.4761
Thực hiện rà soát tình hình sử dụng lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn Quận 1
23/11/2022 16:28

Nhằm thực hiện Công văn số 34171/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 21 tháng 11 năm 2022 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc báo cáo tình hình sử dụng lao động trong các doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân Quận 1 ban hành công văn số 3270/UBND-LĐTBXH ngày 22/11/2022 đến các doanh nghiệp trên địa bàn.
Đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn Quận 1 thực hiện các nội dung sau:
- Tình hình hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp;
- Số lao động bị giảm trong thời gian qua; dự kiến cắt giảm trong thời gian tới;
- Nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp;
- Đánh giá diễn biến tình hình lao động, quan hệ lao động từ đây đến hết năm 2022;
- Các giải pháp thực hiện trong năm 2023.
Doanh nghiệp thực hiện báo cáo chậm nhất đến 14 giờ 00, ngày 24 tháng 11 năm 2022.
Hình thức gửi báo cáo theo mã QR dưới đây:

TẬP TIN ĐÍNH KÈM